วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดประกวดตราสัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทร. 0-2329-8521-22
โทรสาร 0-2329-8523

3. หลักการและเหตุผล
วิทยาลัย การบริหารและจัดการ (Administration and Management College) ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 นับเป็นหน่วยงานล่าสุดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของสหสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจเกษตรและ ด้านเทคโนโลยีการจัดการ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ และความเป็นเอกภาพเดียวกันในด้านภาระงานวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เป็นต้น ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากขึ้น

จากพันธกิจ (Vision) และภารกิจ (Mission) ภายใต้นโยบายของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การบริการวิชาการ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมพัฒนาสังคมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของสถาบันฯ วิทยาลัยการบริหารและจัดการจึงมีความมุ่งมั่นในการบูรณาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการบริหารและจัดการ ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาให้เป็นองค์การเพื่อการเรียนรู้และ ความเป็นสากล ในอันที่จะเป็นประโยชน์กับชุมชุนและสังคมในทุก ๆ ระดับ

อย่างไรก็ตามจากการที่วิทยาลัยการบริหารและจัดการเป็นหน่วยงานใหม่ของ สถาบันฯ ซึ่งบุคคลภาย นอกและสาธารณชนยังไม่รับรู้ หรือไม่ทราบข้อมูลรายละเอียดของวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การรับรู้และความเข้าใจที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ จึงได้จัดโครงการ “ประกวดตราสัญลักษณ์” ประจำวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันฯ และสร้างการจดจำ กระตุ้นความสนใจของบุคคลทั่วไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4.1 เพื่อให้มีตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
4.2 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร (Media) สำหรับวิทยาลัยการบริหารและจัดการในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัย
4.3 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างการรับรู้และการจดจำ สำหรับการประชาสัมพันธ์วิทยาลัย

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 ทำให้ได้ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย และสามารถใช้เป็นสื่อความหมายแทนวิทยาลัยสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
5.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ ให้กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5.3 ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

6. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

7. ข้อกำหนดของตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด
7.1 ให้มีสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงวิทยาลัยการบริหารและจัดการ
7.2 ให้มีชื่อย่อภาษาอังกฤษของวิทยาลัย คือ AMC
7.3 ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงความทันสมัย การสร้างสรรค์ ความเป็นสากล
7.4 ใช้สีประจำวิทยาลัย คือ “สีฟ้า” ใช้สีได้ไม่เกิน 4 สี ไม่จำกัดเทคนิค
7.5 ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น และสามารถใช้ในการพิมพ์ได้ทั้งภาพสีและขาวดำ

8. หลักเกณฑ์ของการส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลง หรือลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และเป็นผลงานที่ไม่เคยแสดงหรือประกวดมาก่อน หากทราบภายหลังผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดต่อความเสียหายดังกล่าว

9. การส่งผลงานเข้าประกวด
9.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
9.2 ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบ จะต้องนำเสนอเป็นภาพขาว – ดำ จำนวน 1 แผ่น และภาพสี จำนวน 1 แผ่น โดยที่ตราสัญลักษณ์สามารถแสดงถึงความหลากหลายในการนำไปใช้งาน เช่น กระดาษเขียนจดหมาย ซองจดหมาย รวมทั้งการนำไปใช้งานในลักษณะการจัดทำของที่ระลีก เช่น กระเป๋า เสื้อ นาฬิกา แก้วน้ำ หมวก สมุดบันทึก เป็นต้น
9.3 ส่งผลงานตราสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A4 ทั้งภาพสีและขาวดำ ติดบนกระดาษแข็งหรือพลาสติกลูกฟูก (Future board) จำนวน 1 ชุด ด้านหลังให้ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน พร้อมคำอธิบายความหมายและแนวความคิดในการออกแบบโดยสรุป ส่วนการนำตราสัญลักษณ์ไปประยุกต์ใช้งาน ให้แสดงในกระดาษ A4 จำนวน 1 ชุด และบันทึกลงในสื่อบันทึก CD-ROM ในนามสกุล .ai , .pdf และ .jpg ความละเอียด 300 dpi ขึ้นไป (จำนวน 1 แผ่น ต่อ 1 ตราสัญลักษณ์)

10. สถานที่รับผลงาน
10.1 กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง ส่งที่คุณมุจลินท์ ม่วงยาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารบุนนาค วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 02-3298521-22 โทรสาร 02-3298523
10.2 กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง คุณมุจลินท์ ม่วงยาน อาคารบุนนาค วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 พร้อมระบุมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์”

11. กำหนดวันรับผลงาน
1 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2554

12. เงินรางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางสาวมุจลินท์ ม่วงยาน
เบอร์โทรศัพท์ 0-2329-8521-22 หรือที่ www.kmitl.ac.th/mac

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการบริหารและจัดการ

ที่มา : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม:12,000
หมดเขต:11 มีนาคม 2554

ประกวดหนังสั้นคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

ประกวดหนังสั้นคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี กลุ่มละ 5 คน เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น โดยส่งโครงเรื่องย่อซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับบทความ "คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน" ของดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
ความยาวภาพยนตร์สั้นไม่เกิน 10 นาที

ภายใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่องย่อที่ผ่านรอบแรกจะได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 8-10 มีนาคม 2554

งานแถลงข่าวเปิดตัวใน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ : http://contestwar.com

หมดเขต:25 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดี TV CREATION 2011 "วิถีชุมชนสู่วัฒนธรรมไทย"

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือ พิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ในฐานะองค์กรกลางสื่อสารมวลชนได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมตลอดมาเป็น เวลา 12 ปี โครงการประกวดภาพยนตร์สารคดี TV CREATION 2011 เป็นโครงการ ที่มุ่งสร้างบุคคลเบื้องหลังในวงการโทรทัศน์ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ที่ เรียนในสายวิชานิเทศ ศาสตร์ - สื่อสารมวลชน และนักศึกษาผู้สนใจในด้านนี้ การจัดกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สารคดี TV CREATION 2011 ให้นักศึกษา ผู้เข้าร่วม ประกวด จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ผลิตสารคดีโทรทัศน์ในหัวข้อ “วิถีชุมชนสู่วัฒนธรรม ไทย” เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไปได้สำนึกและปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ ร่วมเฉลิมฉลอง 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ สำหรับการประกวดผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์ TV CREATION 2011 ครั้งนี้เป็น การผลิตสื่อเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ สามารถเข้าไปมีบทบาทช่วยกันรณรงค์เชิญชวนให้ ผู้ชมได้ตระหนักถึงคุณค่าและร่วมใจกันอนุรักษ์สืบทอด และทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนทั่วไปหันมาให้ความสำคัญโดยผ่านทางการสร้าง สรรค์สื่อ โทรทัศน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

ผู้ร่วมโครงการ

 • สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • บริษัทผลิตภัณฑ์ กาแฟ พลอยใส
 • สมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์

แนวทางจัดกิจกรรม
เปิดรับสมัคร ทีมนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ เรียนรู้การสร้างสรรค์สื่อโทรทัศน์ ด้วยการส่งผลงานผลิตสารคดีโทรทัศน์ ขนาดความยาว 20 นาที ที่มีเนื้อหาให้ผู้ชมสำนึกถึงคุณค่า การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนที่มีอยู่ในบัจจุบันมีความสำคัญเพียงใด และต้องการสะท้อนให้เห็นถึง ปัญหาของผู้คนในสังคม โดยผลงานทุกรายการจะได้รับการเผยแพร่ทางรายการโทรทัศน์ และทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัล พร้อมประกาศเกียรติคุณ และเงินทุนการศึกษา โดยผลิตภันฑ์กาแฟ “พลอยใส” ผู้ให้การสนับสนุน

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2554

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ( เทเวศร์ )
โทรศัพท์ 0-2 282-9002-15 ต่อ 6870-1 หรือ

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM
อาคารอมรพันธ์ 1 ชั้น 17 ซอย.รัชดาฯ 7 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ
โทรศัพท์ 0-2245-6217 ( คุณจ๋อม )

จัดแถลงข่าวในวันที่ 24 มกราคม 2554
ประกาศตัดสินการประกวด ในวันที่ 25 มีนาคม 2554

รางวัลการประกวดโครงการ TV CREATION 2011"วิถีชุมชนสู่วัฒธรรมไทย"
รางวัลยอดเยี่ยม

 • ถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
 • ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • จานดาวเทียม IPM และอุปกรณ์ 1 ชุด

รางวัลดีเด่น อันดับ 1

 • ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลดีเด่น อันดับ 2

 • ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา 5,000 บาท

ที่มา : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม:40,000
หมดเขต:28 กุมภาพันธ์ 2554

ประกวดตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏสงขลา

โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดประกวดตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พ.ศ. 2544 - 2554) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตราสัญลักษณ์มาใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ตลอดจนแสดงพลังความเป็นโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กำหนดส่งผลงาน : ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มีนาคม 2554

ที่มา contestwar

มูลค่าเงินรางวัลรวม:5,000
หมดเขต:18 มีนาคม 2554

ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ ป่าเมืองไทย"


ปี 2011 องค์การสหประชาชาติ ประกาศเป็น International Year of Forests เพื่อกระตุ้นให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของป่า อันเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่ง และเป็นที่พึ่งพิงของสิ่งมีชีวิต ตั้งแต่ พืช สัตว์ ตลอดจนถึงมนุษย์ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คนไทยตระหนักถึง คุณประโยชน์และสนใจในการอนุรักษ์ป่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัด ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มหัศจรรย์ ป่าเมืองไทย"

ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
เป็นภาพระบบนิเวศน์ พืช สัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ใน ป่า อัดขยายลงบนกระดาษอัดภาพขนาด 8 x10 นิ้ว

การประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 • ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
 • ประเภท ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงกระดาษอัดภาพขนาด 8x10 นิ้ว
2. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 Mega Pixel ตกแต่งไม่เกินจริง และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่อื่นมาก่อน
3. ตั้งชื่อภาพพร้อมเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด
4. ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำภาพไปจัดแสดง ในที่ต่าง ๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน และสื่ออื่นๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป
5. การส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
6. กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (เขียนวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”)
7. ติดต่อขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพได้ทาง
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2408 โทรสาร 0-2391-7261
หรือทาง E-mail: vtinn@ipst.ac.th
สามารถ Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ของ สสวท.
http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest
8. กำหนดประกาศผลทางเว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554
9. พนักงาน ลูกจ้างของสสวท. ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล

รางวัล ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 4 รางวัล

ที่มา : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม:70,000
หมดเขต:01 กรกฎาคม 2554

ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก ผ่านรูปแบบ เรียงความ ภาพวาด ภาพถ่าย อีการ์ด โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่


ประกวดร้อยเรื่องราว รัก ละ เลิก บุหรี่

ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถถ่ายทอดถึงความรู้สึกหรือความปรารถนาที่จะให้ บุคคลที่คุณรัก ลด ละ เลิกบุหรี่ ตามชื่อโครงการร้อยเรื่องราว “รัก ละ เลิก” วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว วันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งเป็นการรณรงค์โดยใช้ความรักเป็นกําลังใจให้เลิกบุหรี่ โดยใช้รูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ ที่กำหนด คือ

 • เรียงความ
 • ภาพวาดพร้อมชื่อเรื่อง
 • ภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย
 • คลิปวิดีโอ
 • อี-การ์ด (e-card)

ผู้เข้าประกวดสามารถเลือกโอกาสในการสื่อความรู้สึกผ่านวันสำคัญต่าง ๆ คือ วันเด็ก วันแห่งความรัก วันครอบครัว และสามารถส่งผลงานได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด

 • เครือข่ายเภสัชอาสา
 • ร้านยาเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่
 • Web-site: www.smokefreepharmacy.com
 • E-mail: lovetoquit@smokefreepharmacy.com
 • Face book & Internet
 • ส่งมาที่ 713 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600 พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ

วัตถุประสงค์

 1. สร้างเครือข่ายเภสัชอาสาร้านยาเพื่อให้เภสัชกรที่เข้าร่วมตระหนักถึงบทบาทของตนในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
 2. เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้กับกลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่มีกำลังใจในการเลิกบุหรี่
 3. เพื่อนำผลงานที่ชนะการประกวดไปเผยแพร่สู่สาธารณะ

กลุ่มเป้าหมาย
เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครอบครัว และประชาชนทั่วไป

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน
จำกัดความยาวของคลิปวีดีโอ ไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดเทคนิค โดยส่งผลงานในรูปแบบ DVD ส่งผลงานเป็นทีมหรือเดี่ยวได้ไม่จำกัด และส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นแนวคิดของตนเองเท่านั้น และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน สามารถ ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และผลงานที่ส่งประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหา โดยต้องแสดงถึงความรัก (Love) และความห่วงใย (Empathy) ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งที่มีต่อบุคคลที่ท่านต้องการให้เลิกบุหรี่

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดแต่ละประเภทจะมีเกณฑ์ในการพิจารณา โดยจะมีคณะกรรมทั้งหมด 5 ชุด
คณะกรรมการขอสงวนลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดเพื่อสิทธิในการทำข่าว ประชา สัมพันธ์เผยแพร่หรือดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อสาธารณะได้

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วันและสถานที่ส่งผลงาน
ปิดรับผลงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 (ในหัวข้อวันเด็ก)
ปิดรับผลงาน ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 (ในหัวข้อวันแห่งความรัก)
ปิดรับผลงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 (ในหัวข้อวันครอบครัว)

ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่

 • เครือข่ายเภสัชอาสา
 • ร้านยาเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่
 • Website: www.smokefreepharmacy.com
 • E-mail: lovetoquit@smokefreepharmacy.com
 • Face book & Internet
 • 713 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ 10600

ที่มา : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม:100,000
หมดเขต:30 เมษายน 2554

ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"


ประกวดถ่ายภาพ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

bangkoktolive เชิญชวนตากล้องมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา สัญชาติ ร่วมเข้าประกวดถ่ายภาพในโครงการ "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง" เพื่อถ่ายทอดความสวยงาม และกลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเมืองกรุง และใช้เป็นภาพประกอบของเว็บไซต์ในช่วงระหว่าง เทศกาลแห่งความรัก เดือนกุมภาพันธ์

วัตถุประสงค์ในการประกวด
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่รักการถ่ายภาพมีโอกาสได้แสดงฝีมือการถ่ายภาพ
2. เพื่อเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของเว็บไซต์กรุงเทพฯ น่าอยู่ www.bangkoktolive.com ที่ได้นำ แนวคิดที่ว่า เมืองกรุงแม้จะมีตึกระฟ้าอยู่มากมาย แต่ก็มีบางมุมที่เมื่อมองผ่านเลนส์แล้วกลับ ดูสวยงามและกลมกลืนกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเมืองกรุง
3. เพื่อนำภาพที่ได้มาเป็นภาพประกอบของเว็บไซต์ในช่วงระหว่างเทศกาลแห่ง ความรักในเดือน กุมภาพันธ์ที่ถึงนี ้เนื่องจากเป็น All Seasons เป็นหมู่ตึกที่มีความสวยงามและมีเรื่องราวแห่ง ความรักของคนกรุงเทพฯ เกิดขึน้ มากมาย

หัวข้อการประกวด "All Seasons Change, ตึก All Seasons ในมุมมองที่แตกต่าง"

ประเภทของภาพถ่าย ภาพถ่ายสี Digital

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
1. บุคคลทั่วไป
2. ไม่จำกัดอายุ, เพศ, การศึกษา และสัญชาติ

การสมัครเข้าร่วมการประกวด
รับสมัครทางหน้าเว็บไซต์ www.bangkoktolive.com โดยดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง และส่งไฟล์กลับมาที่อีเมล์ contact@bangkoktolive.com ให้ระบุที่ Subject ว่า "ประกวดภาพถ่าย All Seasons Change" เท่านั้น

เงื่อนไขและข้อกำหนดของการประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายตึก All Seasons (ออลซีซั่นเพลส 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330)
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะกำหนดเป็น 3 ภาพต่อ 1 set (ซึ่งแต่ละ set จะต้องมี 3 รูป) โดย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็น set และจะต้องตัง้ ชื่อภาพถ่ายของแต่ละ setให้ชัดเจน
4. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน Set โดยระบุ ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอย่างครบถ้วน ในใบสมัครที่กำหนดให้
5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตน เอง และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี Digital File ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล ขึ้นไป หรือมี Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาดภาพ กว้าง x สูง ไม่ต่ำกว่า 2850 x 1900 พิกเซล
7. ภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวดที่ได้รับรางวัล จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง www.bangkoktolive.com ซึ่งทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งสี และแสง ของภาพได้ แต่ต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการประกวดภาพถ่าย All Seasons Change ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

กติกาและเกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

 • ความคิดสร้างสรรค์ 50 คะแนน
 • ความสวยงาม 50 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของทางกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงานเข้าประกวด
* ส่งผลงานทางอีเมล์ ได้ที่
contact@bangkoktolive.com พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทร ให้ชัดเจน
โดยกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าร่วมการประกวด

ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทางอีเมล์เท่านั้น
เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาไม่เกิน 17.00 น.

การประกาศผลรางวัล
ประกาศผลการประกวด ที่หน้าเว็บไซต์ www.bangkoktolive.com
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล = เงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล = เงินสด 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 1 รางวัล = เงินสด 3,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ทีเอ็นที มีเดียแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
เลขที่ 32/144 ซีพี.ปาร์คเลน หมู่ 8 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
เบอร์โทร : 02-9463700
Email : contact@bangkoktolive.com
ที่มา : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม:18,000
หมดเขต:15 กุมภาพันธ์ 2554